29Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

28Sep/22

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

27Sep/22

เปิดรับสมัครหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7

🔥🔥 DAD7 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 🔥🔥 🔹 วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2565 🔹 💙 หลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) 🤵‍ หลักสูตรที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเรียน !!!! 🔹เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ ทำให้คุณปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในยุคที่ Digital TransformationRead More…

26Sep/22

กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า แนะนำ “ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์” ให้แก่นักศึกษา ช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรม Workshop นำโดย อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรMDG และผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา พานักศึกษา ร่วมกันระดมสมอง สร้างกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยกระบวนการ “DesignRead More…

26Sep/22

ภาพกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon

จัดกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon “แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ดำเนินการจัดกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon “แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น” โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาทั้งปริญญาตรีจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และ Bring bold ideas to highRead More…

26Sep/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

26Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์   ดาวโหลดประกาศ   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

23Sep/22

กำหนดการ GSPA-Youth Digital Hackathon

กำหนดการ GSPA-Youth Digital Hackathon “แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น” วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้อง 9002 ชั้น 9 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์   Download ไฟล์