30Jun/22

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์     อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

29Jun/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

29Jun/22

ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

24Jun/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์     อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

22Jun/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565     คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        

19Jun/22

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3.Read More…

11Jun/22

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 12      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศRead More…

08Jun/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

05Jun/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…