20Jan/22

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

18Jan/22

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1. How to conduct the research and publish in Scopus Journal  |  April 23, 2022 • 17:00-19:00 บรรยายโดย Dr. Rowena Alcoba กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration)  Read More…

14Jan/22

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

05Jan/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

05Jan/22

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

04Jan/22

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

04Jan/22

จีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย โดย รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย ‘นักวิชาการ’ มองจีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โดยรองศาสตราจารย์.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2565 เป็นปีที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง  หลังจากที่เผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัว 3.5 – 4.5%  ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ประมาณ 3.4% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง “โอมิครอน” อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงRead More…