11Oct/21

กว่า 55 ปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้า” ยังคงสานต่อเจตนาของพ่อ

กว่า 55 ปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้า” ยังคงสานต่อเจตนาของพ่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ก่อกำเนิดสถาบันแห่งนี้ขึ้น ในปี พ.ศ.2509 สถาบันที่สร้างนักบริหารการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเสาหลักทางปัญญาให้สังคม  

11Oct/21

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะ

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะ ดังนี้ รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี  :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก  :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เป็นวาระที่ 2) ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์   :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เป็นวาระที่ 2)

08Oct/21

ทำอย่างไร? ถึงจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

ทำอย่างไร? ถึงจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ร่วมพูดคุยและแสดงความยินดีกับนักศึกษา จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมิชชิน พัชรฉัตรพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ศูนย์การศึกษา อุดรธานี รุ่นที่ 26 ที่ได้รับการตอบรับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Indiana University,USA Ms.Hang Tran, Master’s Student form MPA (English Program) นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Excelia Digital SummerRead More…

07Oct/21

ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ” เศรษฐกิจ ยุคโควิด กับการหาทางออก จะไปทิศทางใด “

ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ” เศรษฐกิจ ยุคโควิด กับการหาทางออก จะไปทิศทางใด ” ณ ศูนย์การศึกษาชลบุรี กับการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์    ในงานสัมมนาวิชาการ GSPA NIDA Chonburi Network Talk   พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คุณธวัชชัย ศรีทอง ดร.อนุชิดา ชินศิรประกา คุณวรดา ชำนาญพืช รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPMRead More…

07Oct/21

รายการ GSPA Innovative Talks | หัวข้อ E-governance E-government E-bureaucracy

รายการ GSPA Innovative Talks | หัวข้อ E-governance E-government E-bureaucracy   ขอเชิญทุกท่านรับชม Facebook LIVE ทางเพจ MDG NIDA (อาทิตย์นี้ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น.) พบกับ “น.สพ.ดร.คุณันต์ บางภูมิ” นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ในหัวข้อ E-governanceRead More…

06Oct/21

โครงการพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมินการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2563

โครงการพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมินการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2563 โดย รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ โครงการนี้เป็นการศึกษากระบวนการการทำงาน และการประสานงานกันของหน่วยงานต่าง ๆ ใน สสส. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในองค์การ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามประเมินการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2563 ให้แก่ สสส. ควบคู่ไปด้วย   ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การศึกษาประเมินการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส. สามารถนำข้อสังเกตและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนของการทำความเข้าใจหลักการบริการจัดการที่ดีอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งนำปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ สสส. ประสบ มาใช้ในการทำความเข้าใจกระบวนการยกระดับและการประเมินการบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปRead More…

06Oct/21

โครงการ “การพัฒนาพนักงานระดับ 5” กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน

โครงการ “การพัฒนาพนักงานระดับ 5” กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก โครงการนี้เป็นการที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานการประปานครหลวง โดยมีวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจ เน้นการมีส่วนร่วม การปูพื้นฐาน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และระดมสมอง ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ การดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการให้ความรู้ที่ทันสมัยแก่บุคลากรของการประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการประปานครหลวง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรRead More…

05Oct/21

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPA

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาลำพูน รุ่นที่ 3 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงแรงงาน”