25Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

24Aug/21

รับสมัครนักศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 4 / 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดการสมัคร 1. สมัครสอบข้อเขียน รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564) วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564) ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564) 2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทRead More…

23Aug/21

การก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน หัวข้อ “การก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา (Panel Discussion) มีดังนี้ ภาครัฐ: คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ภาคธุรกิจ: คุณรวิศ หาญอุตสาหะRead More…

19Aug/21

ขอเชิญสมาชิกนิด้ามาร่วม “Connect” ไปด้วยกันกับแอปพลิเคชัน “NIDA Alumni Connect”

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญสมาชิกนิด้ามาร่วม “Connect” ไปด้วยกันกับแอปพลิเคชัน “NIDA Alumni Connect” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android  

16Aug/21

ขยายเวลาเปิด รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11

ขยายเวลาเปิด รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

11Aug/21

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG | หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ