15Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัครRead More…

14Jun/21

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ ปริญญาโทภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA English Program) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM English Program) สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2564)Read More…

11Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

08Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

07Jun/21

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ โบรชัวร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริงRead More…

04Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวันและเวลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ IPad 2. เข้าร่วมสัมภาษณ์ที่ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95770015171?pwd=RmhlTVREd0FTaDNQS09udmFueXRFdz09 หรือ Meeting ID: 957 7001 5171Read More…

01Jun/21

ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 โดย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ธีม “การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านรัฐประศาสนศาสตร์” (Strategic Foresight for sustainable Development in Public Administration) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน . 1. อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ:Read More…