28Jun/21

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม

เตรียมพบกับรายการ”GSPA Innovative Talks : สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม” ซีรีย์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย ใน 5 ธีมหลักและ 14 ประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 1.Start up 2.การขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยข้อมูล (Data Driven) 3.รัฐบาลดิจิทัล 4.การจัดการปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มุมมองจากต่างประเทศ 5.ความจำเป็นของศาสตร์ด้านการบริหารภาครัฐที่อาจไม่จำเป็นการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านทาง Facebook fanpage คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า #GSPANIDA #NIDA คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตร #MPPM /Read More…

23Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

22Jun/21

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ เนื่องจากนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (รหัสประจำตัว นศ. 641) จะยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครบถ้วนทั้งรุ่น จึงอาจทำให้ในช่วงแรกของการเปิดลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19 นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นี้ได้ ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม โดยจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Facebook Page “NIDA Thailand” ต่อไป สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

21Jun/21

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19

“ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19” ลงทะเบียน เปิดลงทะเบียน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เปิดระบบวันแรก 09.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ คลิก link https://bit.ly/35FdtW5 หรือสแกน QR CODE (หากสิทธิ์ในวันนั้นๆเต็ม จะไม่สามารถกดเลือกวันดังกล่าวได้) นักศึกษาไทย : ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและทำการพิมพ์เอกสาร “แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน” (พิมพ์หน้า-หลัง 1 แผ่น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-searchRead More…

21Jun/21

ขอเชิญนักศึกษา NIDA ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

ขอเชิญนักศึกษา NIDA ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี “นิด้า” เปิดลงทะเบียน “รับวัคซีน COVID-19” 22 มิ.ย. นี้ ขอเชิญนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี ตามที่สถาบันได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อฉีดให้กับบุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน (**นักศึกษาไทย – นักศึกษาต่างชาติ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง กทม. และส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์หรือสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้**) โดยสถาบันมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนRead More…

16Jun/21

ขอเชิญรับฟังเสวนาระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยและมาเลเซีย

ขอเชิญรับฟังเสวนาระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยและมาเลเซีย โดย คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ” A Critical Approach to Public Administration Course Design: The Way Forward” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID: 83545172705 Passcode: 605360

14Jun/21

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ ปริญญาโทภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA English Program) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM English Program) สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2564)Read More…

01Jun/21

ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 โดย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ธีม “การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านรัฐประศาสนศาสตร์” (Strategic Foresight for sustainable Development in Public Administration) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน . 1. อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ:Read More…