01Apr/21

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับ โล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับ โล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้ นายบัณฑิต กำศิริมงคล : จาก รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล : จาก รางวัล Outstanding CEO Awards 2020