08Apr/21

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก ระยะ 10 ปี

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก ระยะ 10 ปี พ.ศ.2562 – 2571 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของส่วนราชการระดับ “กรม” จากรูปแบบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการให้บริการ ไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสู่การยกระดับเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ การสร้างและพัฒนา “คน” ให้มีสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบการขนส่งทางถนน มีการควบคุมกำกับที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับขับเคลื่อนการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงการบริการและพัฒนาบุคลากรจะส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกจะกลายเป็น “ต้นแบบขององค์การแห่งนวัตกรรมภาครัฐของไทย” ผลการศึกษาจากการวิจัยพบว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจRead More…

05Apr/21

การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด

สถาบันจึงกำหนดให้ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เมษายน 2564

05Apr/21

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2564    ให้ปิดอาคารสถานที่ของสถาบันในเขตกรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from Home) ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับทางสถาบัน แอดมินจึงขอให้ใช้ช่องทางติดต่อตามภาพ หรือสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของคณะนั้นโดยตรง

05Apr/21

ขอปรับเปลี่ยนการให้บริการคำปรึกษา e-Thesis ผ่าน MS TEAMS

ขอปรับเปลี่ยนการให้บริการคำปรึกษา e-Thesis ผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ขออภัยในความไม่สะดวก   ITC announcement e-Thesis clinic change service via MS Teams Apologies for any inconvenience

05Apr/21

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ตามประกาศสถาบัน

ห้องสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ตามประกาศสถาบันเรื่องมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) (The Library will be closed on April 3 – 9, 2021 According to NIDA’s Announcement of Temporary Suspension of Operational Services.) วันที่Read More…

05Apr/21

โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (Digital Adoption) สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (Digital Adoption) สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์การปรับตัวด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดำเนินการผ่านการประเมินผลระบบ e-Tax Invoice และ e-Filing ของกรมสรรพากร ระบบ e-Registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบ e-Customs ของกรมศุลกากร และระบบ e-Payment ของสำนักงานประกันสังคม ระบบทั้งหลายที่กล่าวมาใช้ในการยกระดับการดำเนินการของภาครัฐเพื่อให้บริการสาธารณะกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจRead More…

05Apr/21

55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA สถาบันการศึกษาที่ยังคงทำงานหนัก เพื่อประเทศไทยใน 4 ด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอให้นิด้าของเราอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปและตลอดกาล รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์