19Apr/21

ลุ้นรางวัล CODE ส่วนลดจาก LAZADA สำหรับนักศึกษา NIDA

ลุ้นรางวัล CODE ส่วนลดจาก LAZADA สำหรับนักศึกษา NIDA เงื่อนไข 1.ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับสิทธิทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่ 2. Download Application “NIDA UApp” เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลา 19/04/2021 – 23/04/2021 3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการสุ่มผู้โชคดีและประกาศผล ในวันที่ 24/04/2021ผ่านทาง Facebook ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  www.facebook.com/NIDA.ITC 4. ผู้โชคดี 1 ท่าน จะได้รับ CODERead More…

19Apr/21

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Data Science in HR Industry

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านทาง application Zoom Meeting ในหัวข้อ “Data Science in HR Industry” โดย อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์ วันที่ 16 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. มาเรียนด้วยกัน แล้วจะรู้ว่า เรียนปริญญาโท ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เราเรียนกันอย่างไร เพราะความรู้มันอัพเดทอยู่เสมอ แม้จะเป็นสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆใช้toolsอะไรกัน เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายRead More…

08Apr/21

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4.Read More…

08Apr/21

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก ระยะ 10 ปี

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก ระยะ 10 ปี พ.ศ.2562 – 2571 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของส่วนราชการระดับ “กรม” จากรูปแบบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการให้บริการ ไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสู่การยกระดับเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ การสร้างและพัฒนา “คน” ให้มีสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบการขนส่งทางถนน มีการควบคุมกำกับที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับขับเคลื่อนการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงการบริการและพัฒนาบุคลากรจะส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกจะกลายเป็น “ต้นแบบขององค์การแห่งนวัตกรรมภาครัฐของไทย” ผลการศึกษาจากการวิจัยพบว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจRead More…

07Apr/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพฯ รุ่นที่ 35

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพฯ รุ่นที่ 35