20Jan/21

กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ‘นิด้า’ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับทางสถาบัน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งรักษาความสะอาด และสุขอนามัยของตนเองเป็นสำคัญ

18Jan/21

การศึกษาการปฏิรูปที่รอไม่ได้ โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก

การศึกษาการปฏิรูปที่รอไม่ได้ โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก ออกอากาศทาง สำนักข่าว Springnews เมื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีโควิด 19 เป็นตัวเร่ง การปฏิรูปที่ไม่ควรต้องรอให้ “พร้อม” และรอไม่ได้แล้ว ก่อนที่ประเทศไทยจะตกขบวน บทบาทของสถาบันการศึกษาจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง อาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไร

11Jan/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2564   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

11Jan/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือRead More…

11Jan/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2

08Jan/21

บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานที่บ้าน

บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานที่บ้าน

06Jan/21

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ โบรชัวร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…