14Aug/20

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19

“การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19” ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เสวนาโดย รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล), อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์), คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี)วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

04Aug/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…

30Jul/20

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

30Jul/20

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

30Jul/20

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจ. นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

22Jul/20

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. คณบดี (รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์) และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์) เป็นตัวแทนคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) (เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) มอบโดย อธิการบดี (ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ) ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดีRead More…

21Jul/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3   ลงทะเบียนออนไลน์

21Jul/20

รับสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท MPA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

รับสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท MPA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

16Jul/20

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดรหัสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทยหลังโควิด-19

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดรหัสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทยหลังโควิด-19 ระดมองค์ความรู้จากผู้บริหารและคณาตารย์ของ “นิด้า” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสใหม่ของประเทศไทย 👥เชิญรับฟังมุมมองจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว เตรียมรับมือ และคว้าโอกาสใหม่ให้ทันท่วงที 📹Live สด / ถาม-ตอบทุกประเด็น ผ่าน Microsoft Teams ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ อบรม Online ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 26 ส.ค. 63Read More…

30Jun/20

วิเคราะห์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท