02Oct/20

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

01Oct/20

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ส.  

16Sep/20

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦ เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 | 8.30-18.30 น. ♦ เลือกตั้งทั่วไป วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 | 8.30-16.30 น. ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G   หมายเหตุ: เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นิด้าRead More…

14Sep/20

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ มุมมองทางทฤษฎี

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี ข้าม ค้น สร้าง : ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟัง อาจารย์ ดร.ชุมพลRead More…

10Sep/20

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Thinking ASEAN ทาง FM96.5

รับฟังย้อนหลัง ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริกดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ ThinkingASEAN ทาง FM96.5