18Nov/20

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

13Nov/20

เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า

“เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า” รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เชิญ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยบรรยายพิเศษหัวข้อ กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาไทยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในรายวิชา รศ.7040 การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล

11Nov/20

ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล

“ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากลร่วมกับคณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์”        เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำ – ต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันผ่าน 3Read More…

10Nov/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

05Nov/20

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

03Nov/20

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ รศ. ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ รศ. ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

30Oct/20

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวันอังคารที่ 3 พ.ย. 63  

07Oct/20

วิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน

ร่วมวิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance and Sustainability)  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรใหม่ ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็ว ๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…