28Jan/20
กิจกรรม

โคโรน่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และจะลุกลามไประบบเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “โคโรน่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และจะลุกลามไประบบเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร”  

28Jan/20
กิจกรรม

การศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศโดยมี ท่านอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้เกียรติต้อนรับเเละเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในครั้งนี้

10Jan/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ