12Feb/20

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17-วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (2 วัน)Read More…

06Feb/20

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และนโยบาย MOA แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

04Feb/20

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย   รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ต้องพึ่งพาต่างประเทศในเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง   รศ.ดร.มนตรี ได้กล่าวว่า จีนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก การที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบตามด้วย ส่งผลให้การผลิตลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว หากยังไม่สามารถควบคุมได้จะทำให้เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้Read More…

03Feb/20
กิจกรรม

โครงการ CSR รศ.นิด้า “นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้อง ๆ”

โครงการ CSR รศ.นิด้า “นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้อง ๆ” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางงาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA อุดรธานี, ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA กทม, อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าRead More…

29Jan/20

เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติงานจริง ที่ รศ.นิด้า

เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติงานจริง ที่ รศ.นิด้า รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และทีมผู้ช่วยวิจัยส่วนกลาง ภาพบรรยากาศ ณ งานเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในงานมี การจัดการเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.Read More…

28Jan/20
กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 21 และ 22 แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

28Jan/20
กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 21 และ 22 แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย