25Dec/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

25Dec/20

ผลการสอบคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 31 และ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

ผลการสอบคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 31 และ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

14Dec/20

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

09Dec/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564 การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป) การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการภาครัฐปละภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนศ.ที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561 เป็นต้นไป) การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการภาครัฐปละภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2564Read More…