30Oct/20

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวันอังคารที่ 3 พ.ย. 63  

26Oct/20

ผลการสอบคุณสมบัติ Qualifying Examination หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

ผลการสอบคุณสมบัติ Qualifying Examination หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

16Oct/20

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัคร  ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 ก.ค. – 30Read More…

07Oct/20

วิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน

ร่วมวิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance and Sustainability)  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรใหม่ ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็ว ๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…

02Oct/20

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

01Oct/20

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 26 ครั้่งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 26      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…