18Sep/20

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 73

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 73 Mini Master of Management รุ่นที่ 73 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564Read More…

16Sep/20

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦ เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 | 8.30-18.30 น. ♦ เลือกตั้งทั่วไป วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 | 8.30-16.30 น. ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G   หมายเหตุ: เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นิด้าRead More…

14Sep/20

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ มุมมองทางทฤษฎี

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี ข้าม ค้น สร้าง : ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟัง อาจารย์ ดร.ชุมพลRead More…

10Sep/20

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 ภาค2 ปีการศึกษา 2563

10Sep/20

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Thinking ASEAN ทาง FM96.5

รับฟังย้อนหลัง ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริกดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ ThinkingASEAN ทาง FM96.5      

08Sep/20

บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Addressing Instability in Thailand’s Deep South with Law and Development   เป็นบทความเกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดกฎหมายกับการพัฒนา ตีพิมพ์ใน DE GRUYTER Law and Development review 2020 โดยตีพิมพ์ร่วมกับ ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม