31Aug/20

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มอบประกาศนียบัตร

31Aug/20

อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

21Aug/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

14Aug/20

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19

“การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19” ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เสวนาโดย รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล), อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์), คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี)วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

07Aug/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

04Aug/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…