30Jul/20

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

30Jul/20

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

30Jul/20

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจ. นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

22Jul/20

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. คณบดี (รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์) และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์) เป็นตัวแทนคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) (เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) มอบโดย อธิการบดี (ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ) ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดีRead More…

21Jul/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3   ลงทะเบียนออนไลน์

21Jul/20

รับสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท MPA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

รับสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท MPA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

16Jul/20

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดรหัสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทยหลังโควิด-19

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดรหัสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทยหลังโควิด-19 ระดมองค์ความรู้จากผู้บริหารและคณาตารย์ของ “นิด้า” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสใหม่ของประเทศไทย 👥เชิญรับฟังมุมมองจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว เตรียมรับมือ และคว้าโอกาสใหม่ให้ทันท่วงที 📹Live สด / ถาม-ตอบทุกประเด็น ผ่าน Microsoft Teams ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ อบรม Online ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 26 ส.ค. 63Read More…