30Jun/20

วิเคราะห์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท

30Jun/20

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

27Jun/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (หลักสูตรภาษาไทย)

23Jun/20
กิจกรรม

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการดังนี้

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแล้วววว‼️🎉🎉 📚 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 📖 ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์ ตั้งแต่Read More…

22Jun/20

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

18Jun/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563       การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)         การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)    Read More…

17Jun/20

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 ที่สถานการณ์บังคับให้ทุกคนต้องปรับตัว กับ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)