27May/20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (รอบที่ 2)

18May/20

Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ

เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDAในหัวข้อ มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.30-20.00 น. เสวนาวิชาการโดย 1. รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2. ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์, 3. อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ, 4. อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์(ผู้ดำเนินรายการ)

08May/20

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม โดย รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ในหัวข้อ #มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19) ►ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ►เวลา 18.30-20.00 น. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA เสวนาวิชาการโดย: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ, รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์,Read More…