30Apr/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และกรณีประสบการณ์ในหลักสูตรภาษาไทย  

07Apr/20

ขยายเวลาวันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30

ขยายเวลาวันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

07Apr/20

ขอขยายวันรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 1

ขอขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

03Apr/20

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข

ขอแสดงความยินดีแด่ “นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข” ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562”

03Apr/20

เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562

“นิด้า…เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2562” ผ่าน 2 ช่องทาง : เว็บไซต์ reg.nida.ac.th : NIDA Mobile Application : เริ่มประเมินได้ตั้งแต่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิรพงษ์ โสตะวงษ์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน โทร. 089-777-3335  

01Apr/20

ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA

“ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA” ความสำเร็จของพวกเราทุกคนชาวรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

01Apr/20

สถาบันเตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วง COVID-19

สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 “สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คนละ 1,000 บาท” ด้วยสถาบันตระหนักว่านักศึกษาแต่ละท่านอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาบางท่านอาจต้องการซื้อประกัน COVID-19 บางท่านอาจต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจมีความต้องการในเรื่องอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางสภาสถาบันได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคRead More…