29Jan/20

เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติงานจริง ที่ รศ.นิด้า

เรียนรู้จากของจริง ปฏิบัติงานจริง ที่ รศ.นิด้า รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และทีมผู้ช่วยวิจัยส่วนกลาง ภาพบรรยากาศ ณ งานเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในงานมี การจัดการเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.Read More…

28Jan/20
กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 21 และ 22 แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

28Jan/20
กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก

บรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง MPA ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ เนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 21 และ 22 แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

28Jan/20
กิจกรรม

โคโรน่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และจะลุกลามไประบบเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “โคโรน่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และจะลุกลามไประบบเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร”  

28Jan/20
กิจกรรม

การศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศโดยมี ท่านอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้เกียรติต้อนรับเเละเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในครั้งนี้

10Jan/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ