16Dec/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

12Dec/19

อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3912 อีเมล: pchuayprakong@gmail.com