31Oct/19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  

16Oct/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

15Oct/19

กำหนดการส่งรายชื่อผู้สมัครขอรรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

กำหนดการส่งรายชื่อผู้สมัครขอรรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินแผ่นดินครั้งที่ 1

07Oct/19
กิจกรรม

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

04Oct/19

วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดย Professor Hendrik Wagenaar

วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดย Professor Hendrik Wagenaar เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12 โดย ดร.พบสุข ช่ำชอง และ ผศ.ดร.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ” โดย  Prof. Hendrik Wagenaar จากมหาวิทยาลัย King’s College ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ► 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00Read More…