26Sep/19

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายธนภณริทธิ์ ธนภัทร์เศวตโชติ รหัสนักศึกษา 5710111027 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจายผลประโยชน์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันระดับอุดมศึกษา” กำหนดสอบในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช คณะกรรมการสอบ ดังรายนามต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ประธานกรรมการป้องกันโครงวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์Read More…

18Sep/19
หลักสูตรdad รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4 DAD รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พ.ย. 2562 หลักสูตร DAD (Development Administrator in Digital Era) ที่จะช่วยผู้นำองค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และนำประสบการณ์ใหม่ไปใช้ Transform องค์กรในยุค Digital Disruption ปฐมนิเทศ 16 ม.ค. – 18 ม.ค.Read More…