30Sep/19

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

26Sep/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

26Sep/19

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายธนภณริทธิ์ ธนภัทร์เศวตโชติ รหัสนักศึกษา 5710111027 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจายผลประโยชน์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันระดับอุดมศึกษา” กำหนดสอบในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช คณะกรรมการสอบ ดังรายนามต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ประธานกรรมการป้องกันโครงวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์Read More…

25Sep/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2.Read More…

18Sep/19
หลักสูตรdad รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4 DAD รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พ.ย. 2562 หลักสูตร DAD (Development Administrator in Digital Era) ที่จะช่วยผู้นำองค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และนำประสบการณ์ใหม่ไปใช้ Transform องค์กรในยุค Digital Disruption ปฐมนิเทศ 16 ม.ค. – 18 ม.ค.Read More…

12Sep/19

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง 2.1Read More…