28Aug/19

ขอเชิญให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

23Aug/19

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตRead More…

15Aug/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

01Aug/19

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร วบส รุ่นที่ 4

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่4 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 256