31Jul/19

ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

19Jul/19

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

18Jul/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี ครั้งที่ 2

11Jul/19

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2  

10Jul/19

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา เรียนวันเสาร์วันเดียว

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 3    ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3.Read More…

09Jul/19

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง   2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษาRead More…

08Jul/19

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ นครราชสีมา ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ นครราชสีมา ครั้งที่ 2