17Jun/19

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2

11Jun/19

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2Read More…