30May/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัด ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองRead More…

30May/19

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

30May/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

24May/19

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ The Philosophical Foundations of Public Administration: East and West

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ Professor Edoardo Eriprando Ongaro ซึ่งเป็นประธานของ European Group of Public Administration (EGPA) เรื่อง “The Philosophical Foundations of Public Administration: East and West” และ “Innovation and Public Administration: Contextual Influences” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายนRead More…

15May/19

การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

02May/19

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1