11Apr/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11Apr/19

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10Apr/19

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา หนังสือรับรองผู้สมัคร   คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบRead More…