30Apr/19
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

30Apr/19
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1

23Apr/19
ปริญญาโท MPA นครราชีสมา | โคราช

สมัครเรียน ปริญญาโทMPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน ปริญญาโทMPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562      ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1Read More…

17Apr/19
digital-gspa-futured

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2 ปี 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าRead More…

11Apr/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11Apr/19

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10Apr/19

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา หนังสือรับรองผู้สมัคร   คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบRead More…

03Apr/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ MPA33 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ MPA33 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

02Apr/19

เรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program เรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวนโหลดใบสมัคร เอกสารการรับสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…