11Apr/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11Apr/19

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง