20Feb/19

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หลักสูตรนานาชาติ)

14Feb/19
ประกาศคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน กรณีทุน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน กรณีทุน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2562

11Feb/19
ประกาศคณะ

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก     หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ