28Dec/18

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

27Dec/18

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

26Dec/18

เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 4

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรองRead More…

26Dec/18

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้     ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)Read More…

25Dec/18

ผลการคัดเลือกหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 24 กรุงเทพ ครั้งที่ 3 ภาคที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 24 กรุงเทพ ครั้งที่ 3 ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2561

13Dec/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561

06Dec/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

06Dec/18

รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

06Dec/18
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์