30Nov/18
ปริญญาโท MPA พิษณูโลก รุ่น 21 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรองRead More…

27Nov/18

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

23Nov/18

ประกาศวันเวลาสถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบันฑิต รุ่นที่ 13

ประกาศวันเวลาสถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบันฑิต รุ่นที่ 13

22Nov/18

ประกาศวันเวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี ครั้งที่ 2

ประกาศวันเวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี ครั้งที่ 2

22Nov/18

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8  ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8  ครั้งที่ 3 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M. ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

22Nov/18

สมัครเรียนปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24  ครั้งที่ 3

สมัครเรียนปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24  ครั้งที่ 3 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท M.P.P.M. ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้  Read More…

21Nov/18

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9

20Nov/18

ประกาศวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2

ประกาศวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2  

12Nov/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่น 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่น 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561