28Aug/18
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561

24Aug/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาชาบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

22Aug/18
digital-gspa-futured

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้Read More…

20Aug/18
เสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เอกสารแนบ [PPT]

16Aug/18
ประกาศคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 และกรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

16Aug/18

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Top 50 professional & Career Women Award – Eighth Edition. Sri Lanka & Maldives มอบรางวัลโดย International Finance Corporation; IFC World BANK GROUP เมื่อวันที่ 7Read More…