31Jul/18

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาปัจจุบันพร้อมด้วยศิษย์เก่าเป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบเงินที่ได้จากการการร่วมบริจาคจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี    

18Jul/18
ปริญญาโท MPA นครราชีสมา | โคราช

ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…

18Jul/18
ประกาศคณะ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32

16Jul/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2