16May/18

รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ | พล.ต.ต. ภานุรัตน์ หลักบุญ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล / ผลงานที่ได้รับอ้างอิิง ประจำปี พ.ศ. 2561 (31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561)   ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : พล.ต.ต.ภานุรัตน์  หลักบุญ ระดับปริญญญา : ปริญญาโท ชื่อรางวัลที่ได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สาขา สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยอดเยีี่ยม ผู้ให้รางวัล : สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประเภทรางวัล : วิชาชีพ วัน/เดือน/ปีRead More…

11May/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

02May/18
ปริญญาโท MPA นครราชีสมา | โคราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ปี 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…

02May/18
ประกาศคณะ

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39Read More…