30Mar/18
ประกาศคณะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปี2561 กรณีทุน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2561 (กรณีทุน)

30Mar/18
ประกาศคณะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปี2561 กรณีปกติ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2561 (กรณีปกติ)      

14Mar/18

วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รายวิชารศ.7660 วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งได้รับการแนะนำอย่างดีจาก พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว 9 มีนาคม 2561

14Mar/18
ืNida Max fetured

วิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX)

14Mar/18

สัมมนาการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30

สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้’ สัมมนาการเรียนการสอนของ นักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  

14Mar/18

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน

‘ยิ่งให้ยิ่งได้รับ’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน ณ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

13Mar/18
ประกาศคณะ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตย ฯ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางสาวไอยธร เทพทอง รหัสประจำตัว 5710112019 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ วิทยานิพนธ์เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตยและลักษณะความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยกรณีศึกษา นักเรียนมัฐยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนนทบุรี   คณะกรรมการสอบ  1. รศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ   ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. อาจารย์ ดร.ทชชยา วรรณบวรเดชน์   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3. อาจารย์ ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  Read More…