10Jan/18

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร คณะกรรมาธิการบริหารแผ่นดิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คัณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.Read More…

05Jan/18

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…