19Apr/18

การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ กับเป้าหมายที่ยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ กับเป้าหมายที่ยั่งยืน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF)

21Feb/18

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF)