28Dec/17

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2 ปี 2560

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2 ปี 2560

28Dec/17

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2 ปี 2560

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2 ปี 2560

22Dec/17
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

22Dec/17

เปิด รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32 ปี 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

19Dec/17

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

19Dec/17

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับ สมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

18Dec/17
digital-gspa-futured

โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นำนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

18Dec/17
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฎิบัติงานหลักสูตรปริญญาเอก

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ