30Nov/17

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรัลรองจาก โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้Read More…

29Nov/17

กำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 23

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 23 จ.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  

21Nov/17

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปี 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 ปี 2560  

20Nov/17

ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดแบบฟอร์มhttps://goo.gl/nquLjc

17Nov/17

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดการสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดการสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

10Nov/17

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอชื่นชมนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอชื่นชมนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 29 คุณณัฏฐิ์ทนันฑ์ เครือยิ้ม ในความพยายามให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้.  

10Nov/17

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 12 ปี 2560

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 12 ปี 2560