30Aug/17

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร MPPM ภาคปกติ

                                        ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPPM ภาคปกติ นาวสาวปรางศรี  ทิพย์รักษา รหัสประจำตัว 5710112008 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลไกการถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของเทศบาล 4 แห่งในจังหวัดประจวลคีรีขันธ์” ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read More…

21Aug/17

ผลสอบคัดเลือก บรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลสอบคัดเลือก บรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

15Aug/17

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ภาคปกติ กรณีทุน ประเภทที่ 1,2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ภาคปกติ กรณีทุน ประเภทที่ 1,2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

15Aug/17

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์