ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

 
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 02-377-7505
Fax : 0-2375-1092
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ( การปกครอง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ( เกษตร ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • สอบไล่ได้อันดับ 1 ประโยคมัธยมปลายโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรพิทยาคม  จ.เพชรบูรณ์
  • ได้รับพระราชทานเหรียญเรียนดีประจำชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิตยสารไทม์ (Time Magazine)  ฉบับกรกฎาคม ปี 1974  เสนอให้เป็น  "The Rising World Leader"   ขณะที่มีอายุ 23 ปี  ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อที่อายุน้อยที่สุดในจำนวน 150  คน จากทั่วโลก
  • สมาคมนักเรียนเก่าเพชรพิทยาคม  โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2542
  • สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ประกาศเกียรติคุณให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2543
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิดชูเกียรติยศ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2548
  • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี วัน “ศาสตร์เกษตรไทย” เมื่อวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2549 
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551
  • สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณให้เป็นอาจารย์ราชพฤกษ์ ด้านหนังสือวิชาการประจำปี พ.ศ.2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
  • ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (กกอ.)
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
  • กรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  กระทรวงการคลัง
  • ประธานคณะกรรมการบริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
  • ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.)
  • คณะอนุกรรมการผลิตกำลังคนระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ (การบริหารการพัฒนา)
  • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  • ประธานสภากรรมการบริษัทไทยเดินเรือทะเล  จำกัด กระทรวงคมนาคม
  • กรรมการการเคหะแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย (เดิม)
  • กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ประธานอนุกรรมการวิชาการ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา  รัฐสภา
  • คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ
  • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2550-2564) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
  • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต
  • คณะกรรมการสภาวิทยาลัยพิษณุโลก
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • กรรมการพนักงานเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย
  • คณะอนุกรรมการกรมไปรษณีย์โทรเลข  กระทรวงคมนาคม
  • คณะอนุกรรมการพิจารณาเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  สำนักงานส่งเสริมตุลาการ
  • คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  • อนุกรรมการการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  • อนุกรรมการควบคุมน้ำเสีย  การประปาส่วนภูมิภาค
  • กรรมการสภาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  • คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  • กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  • ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรม
  • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2551. ปัจจัยภูมิหลัง วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำเยาวชนไทย
  • 2551. โครงการรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มประชาสังคมภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว
  • 2551. การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ
  • วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย
  • การพัฒนาชนบท:  ความสำเร็จและความล้มเหลว
  • ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ประเมินผลการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการยกฐานะเทศบาลนครยะลา
  • วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ (หัวหน้าโครงการ)
  • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง  "การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข"
  • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง  "การปฏิรูประบบการจัดการเพื่อรองรับการประกันสุขภาพในประเทศไทย"
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข”
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง"การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ"(กำลังดำเนินการ)
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง"รัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"(กำลังดำเนินการ)

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
  • มิติใหม่ในการตรวจราชการแผ่นดิน
  • การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
  • องค์การกับการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง
  • ผู้จัดการกับการตัดสินใจ
  • การระดมพลังมวลชน
  • อาสาประชาราษฎร์กับการพัฒนาประเทศ
  • ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม: ความหมาย  บทบาท  และแนวทางการศึกษา
  • นโยบายสาธารณะ:  ความหมาย  บทบาท และแนวทางการศึกษา
  • บทบาทธนาคารพาณิชย์กับการพัฒนาชนบาท
  • ชุมชนแออัด:  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • การบริหารราชการไทยในทศวรรษหน้า
  • มิติใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  • การเมืองกับการบริหาร
  • กรอบความคิดในการจัดอัตรากำลังคนภาครัฐด้านวิชาการ
  • เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางสังคม
  • โครงสร้างและการแข่งขันทางธุรกิจ
  • กลยุทธ์ในการพัฒนาชนบทไทย
  • ทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทยในทศวรรษหน้า

ตำรา

  • การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา (398 หน้า)
  • นโยบายสาธารณะ:  แนวความคิด  การวิเคราะห์ และกระบวนการ (588  หน้า)
  • การเมืองอเมริกา  (445 หน้า)
  • การเมืองอังกฤษ  (307  หน้า)
  • การบริหารโครงการ  (410 หน้า)
  • การเมืองการปกครองไทย: พ.ศ. 1762-2500 (802 หน้า)
  • การเมืองการปกครองไทย:   ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรูป  (976 หน้า)
  • การเมืองไทย  (946 หน้า)
  • อุดมการณ์ทางการเมือง

การประชุมสัมมนา

  • (2538)สัมมนาเรื่อง  การปกครองท้องถิ่น  ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์   
  • (2540)สัมมนา EROPA  และนำเสนอ Paper  เรื่อง Thai Bureautic Reform ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  
  • (2543)สัมมนา IAS  เรื่อง  National Administration:  Impact and Response to Globalization.     ณ กรุงโบโลญยา  ประเทศอิตาลี  
  • (2543)สัมมนา EROPA  เรื่อง  Developing Asia's Public Services: Sharing Best Practices   ณ ฮ่องกง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  • (2544)สัมมนา  IAS  เรื่อง  Governance Public Administration  ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก      
  • (2545)สัมมนา  IASIA   เรื่อง   Public Administration Between Globalization and Decentralization: Implications for Education and Training  ณ กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกี
  • (2545)สัมมนา  EROPA  เรื่อง  Governance as Partnership State, Civil Society and Market Organizations  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  
  • (2549)ประชุมทางวิชาการของ IASIA  เรื่อง  In Search of the best : Attracting , Development and Retaining Development Goals ณ เมือง Bandar Seri Begawan ประเทศ Brunei Darussalam
  • (2550)ประชุมทางวิชาการของ EROPA เรื่อง “Service Quality in Public Sector”  ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
  • (2551)โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของ  Seameo Rihed  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • (2551)ประชุมนานาชาติของสมาคม  International Association of Universities (IAU)  เรื่อง “Universitites as Local and Global Actor ”  ณ ประเทศเนเธอแลนด์
  • (2551)ประชุม International President Forum on Global Research Universities ในหัวข้อ “Global Science and Technology Network” ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 6-10 กันยายน
  • (2551)โครงการความร่วมมือระหว่าง Northern Illinois University กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ เมือง DeKalb ประเทศสหรัฐอเมริกา 21-27 กันยายน
  • (2551)ประชุมสัมมนา เรื่อง “ University Governance in Southeast Asian Countries ” ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 14  ตุลาคม
  • (2551)โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “Quality Assurance and Recent Trends in Higher Education” ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ณ ประเทศสหราชอาณาจักร   ระหว่างวันที่  18 – 26  ตุลาคม
  • (2552)โครงการเจรจาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินท์ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์
  • (2552)การประชุมนานาชาติ เรื่อง  “Improving Higher Educational Institutions: Empowering Future Generations” จัดโดย International Institute of Public Policy and Management (INPUMA) , The University of Malaya (UM) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์
  • (2552)ศึกษาดูงานด้านการกำกับนโยบายมหาวิทยาลัย (University Governance) จัดโดย ศูนย์ SEAMEO RIHED ร่วมกับ Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน
  • (2552)ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “Conference on Enhancing Graduate Employment” จัดโดย The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • Policy Studies
  • Seminar in Research and Development

หลักสูตรปริญญาโท

  • ระบบสังคมและการเมืองไทย
  • การวางแผนและการบริหารโครงการ
  • นโยบายสาธารณะและการวางแผน

อื่น ๆ

 วิชาที่บรรยายเศษ

  • การบริหารทรัพยากร
  • นโยบายสาธารณะ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การพัฒนาระบบการเมือง
  • การจัดองค์การภาครัฐ
  • แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาการเมืองกับการพัฒนาสังคม
  • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาการเมืองกับสภาพสังคมปัจจุบัน
  • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจ ที่ผู้จัดการใน สหัสวรรษใหม่ต้องรู้
  • ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
  • การปรับตัวขององค์การต่อสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม
  • การสร้างวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
  • ยุทธศาสตร์การกำหนดนโยบายท้องถิ่น
  • บทบาทประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
  • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย
  • นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ
  • การเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารในทศวรรษใหม่
  • กระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  • การเมืองกับธุรกิจ
  • การเมืองและการบริหารในทศวรรษใหม่
  • สถานการณ์โลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
  • การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา
  • จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารในมุมมองของสังคมไทย
  • การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management)
  • การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • ภาพรวมอุดมศึกษาสหรัฐอเมริก
  • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในบริบทของการบริหารยุทธศาสตร์
  • ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  • GEO Politics
  • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเชิงนโยบาย
  • กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  • ผู้นำไทยที่พึงประสงค์

การศึกษาดูงานและการอบรมในต่างประเทศ

  • ศึกษาดูงาน ปฏิรูปที่ดิน ประเทศใต้หวัน
  • ศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตร ประเทศญี่ปุ่น
  • ศึกษาดูงาน ระบบชลประทาน ประเทศอิสราเอล
  • ศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ประเทศมาเลเซีย
  • ศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ประเทศสวีเดน
  • ศึกษาดูงาน ระบบรัฐสภาประเทศอิตาลี
  • ศึกษาดูงาน ระบบ Continuing Improvement Process บริษัท Siemens ประเทศ เยอรมันนี
  • ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารงานภาครัฐ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ศึกษาดูงาน ระบบสรรพกรและศุลกากรจากสก็อตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศึกษาดูงานอุสาหกรรมการผลิตไวน์ ประเทศสเปน ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา
  • ศึกษาดูงานระบบงาน EU. ณ กรุงบรัชเซล ประเทศเบลเยี่ยม
  • ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ เมื่องฟอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
  • ศึกษาดูงานการบริหารระบบอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
  • ศึกษาดูงานระบบการจัดการและการประกอบเครื่องบินโบอิ้ง ณ นครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศึกษาดูงานระบบการบริหารสนามบินเซปัง ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด เคมบริดจ์ ลอนดอน และ LSE ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  • ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช) ปีที่ได้รับ 2548

อื่นๆ

  • 2551 . สื่อการเรียนการสอนวิชา รศ.601 ระบบสังคมและการเมืองไทย ในระบบ , Thai Social and Political System , จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบ มัลติมีเดีย สำหรับ E-learning

เลขานุการ

นางสาววรางคณา ธนิตกุล

โทรศัพท์ : 0-2727-3331 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.