ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

  Nattha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3894
Fax : 0-2375-8778
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ แคลิฟอร์เนีย, 2547 
  • มหาบัณฑิตทางนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ แคลิฟอร์เนีย, 2545 
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537 
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
  • วุฒิบัตรมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 2527
  • วุฒิบัตรมัธยมต้น โรงเรียนราชินีบน, 2525

ประกาศนียบัตร:

  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (advanced course) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน) กรุงเทพมหานคร
  • Certification of Participation in International Symposium on Open, Distance and e-Learning (ISODEL), Yogyakarta, Indonesia, December 8-11, 2009.
  • Certification of Achievement. Planned Giving: Getting the Proper Start,The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University,Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 25-27, 2008.
  • Certification of Achievement. Principles & Techniques of Fundraising,The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University,Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 18-22, 2008.
  • Certification of Achievement. Case Research & Writing Workshop,National Institute of Development Administration and Clifford E. Darden,D.B.A. (Harvard) Professor of Organization and Management,Pepperdine University-Malibu, California, U.S.A., May 23-25, 2008
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) รุ่นที่ 15 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550.
  • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2550.
  • ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) เรื่อง “การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงแบบบูรณาการ” ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการ และสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2549
  • ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1) เรื่อง “การใช้และการผลิตผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย”  ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2548

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 ตุลาคม 2554- 17 ธันวาคม 2555
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31 มีนาคม 2553- ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาด้านงานนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2550-11 มีนาคม 2553
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  7 ตุลาคม 2551-3 กรกฎาคม 2552
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี,คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตุลาคม 2548-6 ตุลาคม 2551
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน (นานาชาติ),คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 พฤศจิกายน 2547-6 ตุลาคม 2548

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญสาขาวิชา

  • นโยบายสาธารณะ
  • การวิเคราะห์ บริหาร และประเมินผลนโยบายและโครงการ, สถาบันธรรมาภิบาล
  • ทุนทางสังคม,ประชาสังคม
  • การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2554.ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในภาครัฐของไทย (Democratic Governance in Thai Public Sector)จำนวน ... หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม 2554) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • 2553.ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการการศึกษาจำนวน 165 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 13 เดือน (ระหว่าง มิถุนายน 2552-กรกฎาคม 2553) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 29 กรกฎาคม 2553.
  • 2551.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง จำนวน 197 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้  8 เดือน (ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์-25 ตุลาคม 2551) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551.
  • 2551.โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ จังหวัดจำนวน 17 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง เมษายน 2550-9 มิถุนายน 2551) เสนอต่อสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, มิถุนายน 2551.
  • 2550.โครงการสำรวจทัศนคติของข้าราชการเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กันยายน 2550.(นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
  • 2550.โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษประจำปีงบประมาณ 2549 เสนอต่อสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, มิถุนายน 2550. (นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ. ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)
  • 2550.การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 6 เดือน (ระหว่าง ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) นำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาประจำปี 2550 เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” จัดโดยสำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550.  
  • 2550.รายงานโครงการศึกษาเพื่อยกร่างตัวแบบ “สภาพัฒนาการเมือง”จำนวน 137 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง 1 มกราคม 2550-30 เมษายน 2550) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, วันที่ 1 พฤษภาคม 2550. เอกสารฉบับ สมบูรณ์ส่งเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550.
  • 2550.การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน จ.นครราชสีมา.ในโครงการการศึกษาหารูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นรูปแบบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น, จำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2549-มกราคม พ.ศ. 2550) เสนอต่อที่ประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2550.
  • 2548.การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบสุขภาพของประเทศคานาดาจำนวน 53 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2548) เสนอต่อ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, มีนาคม 2548.
  • 2547.ลักษณะคนไทยทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Thai Profile on the West Coast of America) สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย ตามโครงการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมษายน 2547. จำนวน 77 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2547) เสนอต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 2541.ความสนใจในปัญหาผู้หญิงของรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2498-2536.สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.

กรณีศึกษา:

  • Nattha Vinijnaiyapak. 2009. Political Development Council: The Making of
   Public Policy in Thailand. A Case Study presented at Case Critique Practicum III, 14 December 2009, National Institute of Development Administration. 

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “แนวคิดธรรมาภิบาลและการจัดทำดัชนีชี้วัด” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553. หน้า 13-55.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่   17 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2553. หน้า 29-63.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2553. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผุ้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง”  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553. หน้า 97-121.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2552. “ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)”  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 16  ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552. หน้า 145-168.
  • Nattha Vinijnaiyapak. 2551. “The Influence of Thai Political Culture on Democratic Governance”  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2551. หน้า 91-128.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2551. “การเรียนการสอนปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  แบบเรียนรายวิชาและการทำวิจัย (Academic Degree)”  มาตรฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย. อุทัย เลาหวิเชียร บรรณาธิการ, จัดโดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วันที่ 26 มิถุนายน 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2551, หน้า 139-159.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การบริหารแบบมีส่วนร่วม”, จำนวน 22 หน้า,เสนอต่อที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550) เรื่อง “เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค) วันที่ 13 ธันวาคม 2550บทคัดย่อใน รวมบทคัดย่อในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). ฉบับเต็มใน CD และที่http://www.polsci.tu.ac.th/polsci2550.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบล สูงเนิน จ.นครราชสีมา” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (การ ประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550) เล่มที่ 2. หน้า 105-145.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การออกแบบโครงสร้างองค์การสภาพัฒนาการเมือง”  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 14  ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2550. หน้า 103-136.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. สำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2550. “ ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2550. หน้า 9-34.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2549. “พัฒนาการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยประเมินผลโครงการ” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2549. หน้า 73-94.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2549. “การประเมินผลสำเร็จขององค์การภาครัฐโดย Balanced Scorecard” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่4 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม) 2549. หน้า 57-71.
  • Nattha Vinijnaiyapak. 2548. “Institutions and Civic Engagement: A Case Study of Thai Community in Los Angeles” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2548. หน้า 71-106.
  • วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค (บรรณาธิการ) การบริหารโครงการ:กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2540.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2540 “โครงการต่อเติมอาคารสินธร: การวิเคราะห์ในมิติ ของการบริหารโครงการ” ใน การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย. วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2540,หน้า 77-89.
  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. 2540. “การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานครโดยมาตรการตรวจรถยนต์” วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า. Vol. 2 No. 1 (มกราคม-มีนาคม) 2540. และ Safety Journal. Vol.1 No.23 (เมษายน) 2540.

ตำรา

  • 2555. ณัฐฐา วินิจนัยภาค. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์  กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2554. ณัฐฐา วินิจนัยภาค. นโยบายสาธารณะ: แนวทางในการศึกษาแบบสหวิทยาการ.  กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2539. 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์ :รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538. วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • 2537. ดวงดาว ยังสามารถ. บัลลังก์พระปิยะ: บทวิเคราะห์พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ (King Chulalongkorn: an analysis of his personal letters). ณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: คบไฟ.

การประชุมสัมมนา

  • 2554. นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Democratic Governance and the National Development Plans in Thailand” ในการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Democratic Governance Practice: Opportunities and Challenges ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2554 จัดโดย Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia ณ เมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย
  • 2554. นำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “Political Development Council: The Making of Public Policy in Thailand” ในการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Case Studies on Development Administration ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2553. ร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2553 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” (Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิการยน 2553 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซนเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
  • 2552.ร่วมประชุม International Symposium Open, Distance and E-Learning (ISODEL) 2009 หัวข้อ Education in Digital Era: Continuous Professional Development for ICT-Based Learning ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
  • 2552.ร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 (KPI Congress XI)
   ประจำปี 2552 เรื่อง “ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย” (Conflict, Legitimacy and Government Reform: Equitable Allocation of Resources in Thai Society) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
  • 2552.นำเสนอบทความเรื่อง “The Influence of Thai Political Culture on Democratic Governance” ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ "Contemporary Leadership Issues and Management Challenges” ในโอกาสครบรอบ 85 ปี ของ Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 Academy of Management  กรุง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย
  • 2552.ร่วมประชุม IASIA Annual Conference หัวข้อ “Governance for Sustainable Development Implication for Public Administration Education and Practice” ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2552 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
  • 2552.ร่วมประชุมว่าด้วยพลโลก 2552 (World Civic Forum 2009) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมคือ “การสร้างโลกแห่งมนุษยธรรมของเรา (Build Our Humanitarian Planet)” จัดโดยมหาวิทยาลัย Kyung Hee ร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development of Economic and Social Affairs - UNDESA) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ (COEX) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  • 2551.ร่วมประชุมนานาชาติด้านการพัฒนาระบบราชการ หัวข้อ “Enhancing Citizen Participation in Public Governance” จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Asian Center for Public Governance แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  • 2538.ร่วมประชุมนานาชาติ หัวข้อ “National Information Infrastructure for Social and Economic Development in Asia” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2538 United Nations Conference Centre กรุงเทพฯ

ฝึกอบรม:

  • 2554. ผู้บรรยายวิชา “การบริหารโครงการ” ในหลักสูตร “ผู้กำกับการ รุ่นที่ 83 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.63/63 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
  • 2554. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่ การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ” ในโครงการจัดบรรยายทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 เมษายน 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 0527.21.05/0521 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
  •  2554. ผู้บรรยายวิชา “การบริหารโครงการ” ในหลักสูตร “ผู้กำกับการ รุ่นที่ 81 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 เมษายน 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.53/397 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
  • 2554. ผู้บรรยายวิชา “สภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบริหารและบทบาทหน้าที่นักบริหาร” ในหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้บริหารงานการเงิน รุ่นที่ 1” โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก จำนวน 3 ชั่วโมง ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศพันตรีถึงพันเอก จำนวน 50 นาย วันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ กห. 0422.8/67 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554
  •  2554. ผู้บรรยายวิชา “การบริหารโครงการ” ในหลักสูตร “ผู้กำกับการ รุ่นที่ 78 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 18 มกราคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.42/26 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554
  • 2553.วิทยากรในหัวข้อ “การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบริบทของตนเองพร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ร่วมกับ รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ในหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน – 8 มิถุนายน 2553
  • 2553.ผู้บรรยายวิชา “การจัดทำโครงการ” ในหลักสูตร “ผู้กำกับการ รุ่นที่ 70 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 30 มีนาคม 2553
  • 2553.ผู้บรรยายวิชา “การจัดทำโครงการ” ในหลักสูตร “ผู้กำกับการ รุ่นที่ 69 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 4 มกราคม 2553.  
  • 2551.ผู้บรรยายหลักสูตร “การเตรียมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กันยายน 2551.  
  • 2551.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 5” ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 จังหวัดสุโขทัย
  • 2551.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2551 จังหวัดลำปาง
  • 2550.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 9” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2550 จังหวัดหนองคาย
  • 2550.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 6” ระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2550 จังหวัดอุบลราชธานี
  • 2550.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 27 -31 สิงหาคม 2550 จังหวัดเชียงราย
   2549.วิทยากรควบคุมฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์” ให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549 Royal Hills Resort and Golf Course จังหวัดนครนายก
  • 2549.ผู้บรรยาย “การจัดทำแผนงาน” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • 2548.ผู้บรรยายและควบคุมการประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้นสำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง “นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2”ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2548 จังหวัดสระบุรี
  • 2548.ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม “การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” วันที่ 11 สิงหาคม 2548 ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • 2548.ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม “การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2548 ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • 2548.ผู้อำนวยการโครงการ “หลักการพัฒนาและการบริหารการปกครองท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548 และระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2548
  • 2548.ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม “รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-29 เมษายน 2548
  • 2548.ผู้บรรยายหัวข้อ “Local Planning Process” แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา 10 คน ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2548 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บริการวิชาการ

  •  กรรมการพิจารณาศักยภาพความพร้อมเพื่อประกอบการรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คระบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ. เชียงใหม่ ตามหนังสือเชิญที่ ม.ฟ.อ.2104/007 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
  • ผู้อ่านประเมินบทความเพื่อพิจารณาลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ ศธ. 0526.06/วส.745 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และ ที่ ศธ. 0526.06/วส.772 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีการศึกษา 2553 ของนายวัชรพงษ์ สุกิจจานนท์ เรื่อง    การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐ: กรณีศึกษาการปรับปรุง    กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
  • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งที่ 242/2553  ลงวันที่ 6 กันยายน 2553
  •  ผู้บรรยายวิชา DPA802สัมมนาทฤษฎีและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 47 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2553
  • ผู้บรรยายวิชา DPA802 สัมมนาทฤษฎีและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 48 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2553
  • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
  • ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการ การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พฤษภาคม 2552
  •  ผู้บรรยายวิชา PA925 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 1 ให้กับนักศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน 20 ชั่วโมง)
  • ผู้บรรยายวิชา PA925 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 1 ให้กับนักศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามหนังสือเชิญที่ ศธ.0518.05/พิเศษ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 (จำนวน 20 ชั่วโมง)
  • ผู้บรรยายวิชา PB624 การประเมินผลโครงการ ให้กับนักศึกษาในโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 126 คน  ตามหนังสือเชิญที่ ศธ.0518.14/ทรบ.425 ลงวันที่ 9 เมษายน 2550 (จำนวน 32  ชั่วโมง)
  • ผู้บรรยายวิชา PA925 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 1 ให้กับนักศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 15 คน ตามหนังสือเชิญที่ ศธ.0518.05/0095 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 (จำนวน 28  ชั่วโมง)
  • ผู้บรรยายวิชา PA715 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย  ให้กับนักศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 90 คน ตามหนังสือเชิญที่ ร.ป.ม./พิเศษ ลงวันที่  29 กันยายน 2549 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
  • ผู้อภิปรายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาค 1/2549 ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0526.01/กบ.1291 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 (จำนวน 1 ชั่วโมง)

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • DA 802 Policy Studies
  • รศ. 8601 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
  • รศ. 8902 การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน
  • รศ. 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ. 6400 นโยบายสาธารณะการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • รศ. 7400 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
  • รศ. 741 การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
  • รอ. 6000 ระบบการเมืองและระบบสังคม

อื่น ๆ

 กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานระดับชาติ:

  • 2550.คณะอนุกรรมการวิชาการ    คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง(ครส.) สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550
  • 2550.คณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณในโครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด คำสั่ง คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
  • 2550.คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และวิชาการ คำสั่ง คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 1/2550 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ 19 มกราคม 2550   
  • 2549.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการและประชาชนตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้ง14/2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คำสั่ง สว(สนช.)0007/4407 (ดำเนินการถึงมีนาคม 2551)

  

 ดูงาน:       

  • ศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2554
  • ศึกษาดูงานกับสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ University of Social Science and humanities ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2554
  • 2552.ศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2552
  • 2551.Indiana University Blooming, Indiana, U.S.A. และ Indian University-Purdue University, Indianapolis, Indiana, U.S.A. ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-กันยายน 2551
  • 2550.ศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2550
  • 2550.ศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 19 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2550
  • 2549.ศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2549
  • 2548.ศึกษาวิจัยเรื่อง Clinic Center ในการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2548
  • 2548.ศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  ณ เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน จีน ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) พระราชทานเมื่อ 2553
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์  (ต.ม.)พระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545

เลขานุการ

นางพิมล พูลเพิ่ม
โทรศัพท์ : 0-2727-3906
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.