โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by 
Published in Happy Workplace

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

กำหนดการประชุม ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์