กิจกรรมทำสมาธิเพื่อพัฒนาบุคลากร

Written by 
Published in Happy Workplace

กิจกรรมฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ในการบริหารงาน ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ การนำกิจกรรมการฝึกสมาธิ เข้ามาให้เจ้าหน้าที่คณะฯได้ปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาในการฝึกสมาธิประจำวัน ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย การฝึกสมาธิจะช่วยในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจสงบ มั่นคง มีวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง, รองคณบดี ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ฝึกอบรบในฐานะ"ครูสมาธิ"

med2