กิจกรรมลดพุงลดโรค

Published in Happy Workplace

การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ทั้งพลังสติปัญญาและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา  ณ ระนอง จึงมีดำริในการจัดกิจกรรมลดพุงลดโรคขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนและงบประมาณประจำปี 2560

 

exercise